Dla Autorów

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma Ekonomia – Wroclaw Economic Review

I. OBOWIĄZKI AUTORÓW

 1. Rzetelność prac naukowych jest podstawowym elementem ich jakości. Autorzy powinni zaprezentować wyniki badań w sposób rzetelny, wiarygodny, uczciwy i niebudzący wątpliwości.

 2. W czasopiśmie „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” wydawane są jedynie artykuły naukowe o oryginalnym charakterze, które nie zostały opublikowane ani zgłoszone do druku w innym czasopiśmie, monografii lub pracy zbiorowej. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach jest nieetyczne i nie jest akceptowane. Dotyczy to również artykułów publikowanych pierwotnie w innych językach.

 3. Przyjęte artykuły nie mogą ukazywać się w innych źródłach bez pisemnej zgody Redaktora naczelnego i/lub Wydawcy.

 4. Kluczowym kryterium oceny zgłoszonego tekstu jest obiektywizm analiz oraz niebudząca wątpliwości i możliwa do zweryfikowania przez innych prezentacja problemu badawczego i metody jego opracowania. Nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi, uważane są za nieetyczne i nie są akceptowane.

 5. W każdym przypadku, gdy w tekście przywoływane są twierdzenia, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów, fragment taki musi być opatrzony przypisem i/lub zamieszczony w formie cytatu. Autorzy powinni przygotować tekst w oparciu o odpowiednią literaturę przedmiotu, kluczową dla prezentacji problemu badawczego. Informacje uzyskane w rozmowie lub korespondencji z osobami trzecimi mogą być przytoczone w tekście jedynie po uzyskaniu wyraźnej, pisemnej zgody takich osób.

 6. Jeśli Autor nie zna cytowanej pracy, kopiowanie odesłań do niej z innych publikacji jest nieetyczne.

 7. Bez pisemnej zgody danej osoby lub jej przedstawiciela prawnego autorzy nie mogą publikować i udostępniać indywidualnych danych identyfikacyjnych, zebranych w trakcie badań.

 8. Czasopismo wdrożyło zaporę ghostwriting i guest publishing. Przypadki guest publishing i ghostwriting uznane są za nieetyczne i nie są akceptowane. Autorstwo ogranicza się do osób, które miały znaczący wpływ na ustalenie koncepcji, założeń, metod badawczych oraz na realizację zamysłu badawczego. W przypadku przygotowania tekstu przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu i musi udzielić odrębnej zgody na zgłoszenie artykułu do publikacji w czasopiśmie „Ekonomia – Wroclaw Economic Review”. Autorzy są zobowiązani do ujawnienia nazwisk wszystkich osób, które miały wkład w przygotowanie artykułu.

 9. Należy ujawnić wszystkie źródła finansowania badań naukowych oraz innego rodzaju wsparcia przy przygotowywaniu publikacji.

 10. W przypadku wkładu innych osób w przygotowanie artykułów, w tym w finansowania badań naukowych, odpowiedzialność za naruszenie ich praw autorskich do tekstu ponosi zgłaszający go autor.

 11. Wszelkie wykryte przejawy i przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, a informacje o nich będą przekazywane odpowiednim podmiotom (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).

II. OBOWIĄZKI REDAKTORÓW, KOMITETU REDAKCYJNEGO I RADY REDAKCYJNEJ

 1. Rada Redakcyjna, Komitet Redakcyjny i redaktorzy czasopisma „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” podejmują decyzję w sprawie publikacji zgłoszonego tekstu, kierując się zgodnością z profilem czasopisma, jakością naukową (merytoryczną) nadesłanej pracy, oryginalnym charakterem zawartych w niej badań, twierdzeń i analiz. Żadnego wpływu na ocenę tekstu nie mają obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne i polityczne autorów.

 2. Wszystkie informacje dotyczące Autora, w jakich posiadaniu są Rada, Komitet i redaktorzy, są poufne.

 3. Informacje o nadesłanej pracy mogą zostać ujawnione przez redaktora naczelnego, redaktorów, członków Komitetu i Rady wyłącznie autorowi/autorom tekstu, recenzentom, potencjalnym recenzentom, konsultantom redakcyjnym (np. tłumaczom) i wydawcy.

 4. Osoby wymienione w punkcie trzecim, które otrzymały informacje o pracy, nie mogą wykorzystać zawartych w niej wyników, danych, twierdzeń, opinii, analiz etc. do czasu publikacji artykułu.

 5. Członkowie Rady mają obowiązek przestrzegania aktualnego stanu prawnego dotyczącego praw autorskich, ochrony danych osobowych, zniesławienia i plagiatu. Obowiązkiem członków Rady jest dążenie do wyeliminowania przypadków plagiatu oraz praktyk guest authorship i ghostwriting.

 6. W przypadku skarg o naruszenie zasad etyki publikacji naukowych, skierowanych do redakcji czasopisma „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” autor/autorzy zgłoszonego do publikacji tekstu są informowani pisemnie o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich. Brak odpowiedzi lub odpowiedź budząca uzasadnione wątpliwości skutkuje przesłaniem informacji o sprawie instytucjom, w których afiliowani są i/lub z którymi współpracują autorzy.

III. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

 1. Każdy zgłoszony do publikacji artykuł naukowy recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Przyjęta przez czasopismo „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” procedura double-blind gwarantuje, że autor i recenzenci nie znają swych tożsamości.

 2. Recenzenci wskazani przez Radę Redakcyjną czasopisma „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” są zobowiązani do poinformowania redakcji o niepodjęciu się opiniowania tekstu z uwagi na brak kwalifikacji lub czasu. W takim przypadku redaktor naczelny w porozumieniu z Radą Redakcyjną wskazuje innego recenzenta w terminie do 14 dni.

 3. Tekst przekazany do recenzji jest traktowany jak materiał poufny. Recenzent nie może pokazywać i/lub omawiać tekstu z innymi osobami niż członkowie Rady Redakcyjnej czasopisma „Ekonomia – Wroclaw Economic Review”. Wyniki badań, dane, opinie, twierdzenia zawarte w tekście zgłoszonym do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.

 4. Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest niewłaściwa. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.

 5. W procesie recenzowania uwzględniane są następujące kryteria: naukowy charakter zgłoszonego tekstu; oryginalność przeprowadzonych badań; sposób realizacji celów naukowych i jasna prezentacja problemu badawczego; właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu; należyte uzasadnienie twierdzeń i wniosków, zgodność z profilem tematycznym czasopisma.

 6. Recenzent informuje Radę redakcyjną o podejrzeniu ghostwriting, guest authorship i/lub plagiatu albo tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości.

 7. Szczegółowe zasady procedury recenzowania przyjętej przez czasopismo „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce „Dla autorów”.

IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH PODEJRZENIA O PLAGIAT, AUTOPLAGIAT, GUEST AUTHORSHIP I GHOSTWRITING

 1. Plagiat we wszystkich formach stanowi nieetyczną praktykę i nie jest akceptowany.

 2. W przypadku podejrzenia o plagiat, Rada Redakcyjna czasopisma „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” stosuje procedurę sprawdzającą z udziałem recenzentów i osoby zgłaszającej tekst.

 3. W przypadku potwierdzenia bezprawnego użycia tekstu, twierdzeń, wyników badań, danych, autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu.

 4. W przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń o plagiat zawiadamiana jest instytucja/instytucje, z którymi współpracuje i/lub w której afiliowany jest autor.

 5. W przypadku stwierdzenia tzw. autoplagiatu, gdy autor w zgłoszonym do publikacji artykule zamieszcza wcześniej opublikowane fragmenty tekstu własnego autorstwa bez odpowiednich informacji, sekretarz redakcji z upoważnienia redaktora naczelnego i za zgodą Rady Redakcyjnej czasopisma „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” informuje autora/autorów pisemnie o odmowie publikacji artykułu z uwagi na brak oryginalnego charakteru analiz.

 6. Przypadki guest authorship i ghostwriting uznane są za nieetyczne i nie są akceptowane. W przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń co do guest authorship i ghostwriting autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu z powodu istniejących wad prawnych. O sprawie zawiadamiana jest instytucja/instytucje, z którymi współpracuje i/lub w której afiliowany jest autor.

 

 

 

 

„Ekonomia - Wroclaw Economic Review” to kwartalnik naukowy, który mieści artykuły z szeroko pojętej dziedziny ekonomii. „Ekonomia - WER” jest stale dostępna dla autorów oraz ich tekstów odnoszących się do badań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych.

Artykuły są publikowane online w języku polskim i angielskim. Dostęp do artykułów jest bezpłatny. Wszystkie zgłoszone teksty podlegają recenzji w podwójnie ślepej procedurze wzajemnej weryfikacji. Zgłaszać należy artykuły niepublikowane wcześniej ani nieprzeznaczone do publikacji w innym medium. Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie rękopisu (nieograniczone co do czasu i miejsca).

Artykuł powinien być napisany w formacie A4 (210 x 297 mm), przy użyciu pojedynczej interlinii, czcionki Arial i jednej kolumny tekstu. Marginesy powinny mieć 2,5 cm z każdej strony. Artykuł powinien został złożony w edytorze tekstu Microsoft Word (nie starszy niż wersja 2003) pod system operacyjny Microsoft Windows. Ponadto należy spełnić przedstawione wymagania edytorskie. Cały artykuł nie powinien przekraczać 40 000 znaków (w tym spacje, objaśnienia i bibliografia). Podpunkty należy ograniczyć do dwóch poziomów, a długość artykułu powinna zawierać się w przedziale 5-15 stron (Arial 11, wyjustowanie).

Artykuł powinien być zbudowany w oparciu o następującą kolejność:

 • Tytuł artykułu;

 • Imię i nazwisko, afiliacja (w tym adres), adres e-mail autora artykułu;

 • Streszczenie (w języku polskim i angielskim);

 • Słowa kluczowe;

 • Kody klasyfikacji JEL;

 • Wstęp;

 • Teoretyczny aspekt badań;

 • Metodologia badań;

 • Analiza wyników badań;

 • Wnioski;

 • Literatura.

W procesie tworzenia artykułu proszę skorzystać ze wzoru.

 

Komitet redakcyjny wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz stopnia udziału, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Informujemy, że ghostwriting (sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji), guest authorship (sytuacja, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Wymagane są również informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

Komitet redakcyjny dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Teksty artykułów można nadsyłać na adres e-mailowy do któregokolwiek członka Komitetu Redakcyjnego (http://ekon.sjol.eu/page/komitet-redakcyjny-89).


AUTHOR GUIDELINES

Ekonomia - Wroclaw Economic Review (WER) is a scientific quarterly journal comprising articles of general scientific interest in areas related to economy. Ekonomia - Wroclaw Economic Review is permanently open for articles across all the research domains covered by the journal. Authors are invited to submit manuscripts devoted to theoretical and empirical research.

The articles are published online in Polish and English. The published articles are freely accessible. All submissions are refereed by reviewers in a double-blind peer review process. Articles should contain original work – which has neither been published by the author or anyone else in any other medium, nor is it under consideration for publication in any other medium. Submission is also an equivalent to permission to publishing and disseminating the manuscript (unlimited as to time and territory of distribution as well as to free copies and issues made available on the Internet).

The article must be laid out on an A4 size (210 x 297 mm) page, text single spaced, in Arial font and in a single column. Margins must be 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5 cm. The article must be fully compatible with Microsoft Word text processor (not older than the version of 2003) for Microsoft Windows operating system. Additional layout requirements must also be followed.

Submission of the article is free of charge and should be sent in the electronic MS Word format to the Editorial office. The submission is completed upon receipt of a confirmation e-mail.

The whole paper should contain maximum 40 000 characters (notes and reference list inclusive). Subheadings shall be limited to two levels only. The length of the paper is 5-15 pages (Arial 11, block-aligned).

The editorial committee requires those submitting works for publication to disclose the contributions of individual authors to the preparation of the work (along with their affiliation and contribution, i.e. information on who is responsible for ideas, assumptions, methods, protocols, etc. used in the preparation of the publication). Primary responsibility rests on the author submitting the manuscript.

The editorial committee is of the view that "ghostwriting", understood as a contribution to the authorship of a publication without disclosing someone's participation as one of its authors or without disclosing his/her role among acknowledgements included in the publication, as well as "guest authorship", understood as a situation in which the contribution of the individual(s) formally listed as author(s) is nominal or non-existent, constitute academic misconduct and all such cases will, if discovered, be exposed and reported to the relevant institutions (authors' employer, scientific associations, scientific editorial associations, etc.).

The editorial committee requires information about sources of financing for publications, the contribution of research institutions, societies and other entities ("financial disclosure").

The editorial committee documents all cases of academic misconduct, particularly violations of ethical principles applicable in the field of science.

Material in the article must be presented in the following order:

 • Title of the article;

 • Name(s) and surname(s), workplace(s) (including address), and e-mail address(es) of the author(s);

 • Abstract;

 • Keywords;

 • JEL codes;

 • Introduction;

 • Theoretical framework of the research;

 • Research methodology;

 • Analysis of research results or scientific problem;

 • Conclusions;

 • References.

Please use our article template when creating an article.

 

 

Articles can be sent by e-mail to any member of the Editorial Committee (http://ekon.sjol.eu/page/komitet-redakcyjny-89).

 

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout