Recenzowanie

 Recenzenci Ekonomia-Wroclaw Economic Review w roku 2017:

 • Mariusz Dacko
 • Mirosława Janoś-Kresło
 • Maciej Miszewski
 • Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
 • Wioletta Nowak
 • Leon Olszewski
 • Agnieszka Parkitna
 • Arkadiusz Sieroń
 • Gerald Silverberg
 • Josef Šíma 
 • Grażyna Światowy
 • Lucyna Witek
 • Jakub Bożydar Wiśniewski

 

 

Recenzenci Ekonomia-Wroclaw Economic Review w roku 2016:

 • Mateusz Benedyk

 • Bożena Borkowska

 • Marcin Chmielowski

 • Diana Cibulskiene

 • Łukasz Gajewski

 • David Howden

 • Tone Lerher

 • Mateusz Machaj

 • Stefan Małecki-Tepicht

 • Leon Olszewski

 • Dan Stastny

 • Radosław Wojtyszyn

Recenzenci Ekonomia-Wroclaw Economic Review w roku 2015:

 • Mateusz Bendyk

 • Robert Gwiazdowski 

 • Dagmara Jajeśniak-Quast 

 • Jacek Kubisz 

 • Przemysław Leszek 

 • Rafał Lipniewicz 

 • Leon Olszewski 

 • Bartosz Scheuer 

 • Arkadiusz Sieroń 

 • Jan Skonieczny 

 • Jakub Bożydar Wiśniewski

 • Jerzy Żyżyński

 

Recenzenci Ekonomia-Wroclaw Economic Review w roku 2014:

 • Robert Ciborowski
 • Mariusz Dybał

 • Dariusz Filar

 • Małgorzata Gałecka

 • Łukasz Hardt

 • Urszula Kalina-Prasznic

 • Radosław Kurach

 • Leon Olszewski

 • Marek Pauka

 • Maria Piotrowska

 • Marian Noga

 • Jan Skonieczny

 • Tomasz Szeffler
 • Michał Wojciechowski

 • Radosław Wojtyszyn

 • Tomasz Żylicz

 

 

Recenzenci Ekonomia-Wroclaw Economic Review w roku 2013:

 • Tadeusz Bednarski

 • Mariusz Dybał

 • Barbara Iwankiewicz-Rak

 • Jerzy Jakubczyc

 • Urszula Kalina-Prasznic

 • Bożena Klimczak

 • Mikołaj Klimczak

 • Ewa Konarzewska-Gubała

 • Jarosław Kundera

 • Rafał Lipniewicz

 • Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

 • Marian Noga

 • Leon Olszewski

 • Adam Pawłowski

 • Marcin Winiarski

 

 

 

1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma Ekonomia – Wroclaw Economic Review i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.

2. Sekretarz redakcji przesyła teksty do oceny dwóm recenzentom.

3. Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

4. W wypadku tekstów w języku obcym jednym z recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż kraj zamieszkania/zatrudnienia autora pracy.

5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.

9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię superrecenzenta.

10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

11. Listę stałych recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w Ekonomia – Wroclaw Economic Review oraz na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 

Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączniku formularza recenzji.

 

1. All submissions undergo preliminary formal and substantive assessment by the Editorial Board. If an article is in line with the profile of the Ekonomia – Wroclaw Economic Review journal and fulfils the requirements listed in the “Information for Authors”, it passes to the next stage of the procedure.

2. The editorial assistant sends the submissions to two reviewers for assessment.

3. The Editorial Board selects the reviewers from among specialists in a given field, taking into account the subject editor’s suggestion. A reviewer may come from the Editorial Board’s list of regular reviewers or from outside the list. The selected reviewers must guarantee independence as well as a lack of conflict of interests with the authors (no direct personal relationship, professional subordination and direct scholarly collaboration over the last two years preceding the writing of the review).

4. In the case of foreign language submissions one of the reviewers is, if possible, a person affiliated to an institution in a country other than the country in which the author of the submission lives or works.

5. The reviews are doubly anonymous: the reviewers and the authors do not know their identities (double-blind review). Information about the reviewer can be declassified only in the case of a negative review or an article containing controversial elements, following the author’s request, if the reviewer in question agrees to reveal this information.

6. The reviewers should take into account the substantive value of the articles under review, in particular their originality and scholarly value as well as whether they tackle new research problems. What is also evaluated is the formal side of each submission.

7. Reviews are made in written form. Each review should contain an unequivocal conclusion as to whether the article in question should or should not be accepted for publication. The review may contain a conclusion whereby the article may be accepted for publication after the author has fulfilled specific conditions (after introducing corrections or additions). The author responds to the review in writing.

8. A submission is accepted for publication after both reviewers have testified to its high substantive quality, in particular, its originality.

9. If the conclusions of the two reviews diverge, the Editorial Committee decides whether the article should be accepted for publication. In such a case the opinion of a super-reviewer may also be referred to.

10. The Editorial Board reserves the right to propose, on the basis of its own or the reviewers’ opinions, corrections to be introduced by the author on which will depend the final decision concerning publication.

11. A list of regular reviewers is published by the Editorial Board once a year in Ekonomia – Wroclaw Economic Review and online. The list is published in alphabetical order.

12. The article review procedure complies with the guidelines of the Ministry of Science and Higher Education published in the document “Good Practices in Review Procedures in Science”, Warsaw 2011.

 

 

 

 
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout